REGULAMIN
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży na odległość poprzez email, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
SPIS TREŚCI
§ 1. Definicje
§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3. Wymogi techniczne
§ 4. Zakupy
§ 5. Płatności
§ 6. Realizacja zamówienia
§ 7. Prawo odstąpienia od umowy
§ 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9. Reklamacje
§ 10. Dane osobowe
§ 11. Zastrzeżenia

§ 1. DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący u Sprzedawcy
Regulamin – niniejszy regulamin.

Sprzedawca -REKORD Sebastian Churas
ul. Gryczana 9
45-234 OPOLE
NIP: 7542565529
Regon: 531632536

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: 45-235 OPOLE, ul. Gryczana 9
2. Adres e-mail: info@rekordsport.cz lub info@rekordsport.cz
3. Telefon: 602 294 284

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera obsługującą JavaScript i pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia u Sprzedawcy, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 § 4. ZAKUPY
1. Kupujący dokonuje zamówienia poprzez email info@rekordsport.cz

3. Ceny towarów podanawane są przez Sprzedającego w złotych polskich .  Są to ceny netto do których należy dodać podatek VAT 23 %
4. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Ceny towarów, podawane przez sprzedającego nie zawierają kosztów przesyłki UPS lub RABEN.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści przez Sprzedającego i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy e-mail potwierdzający zgłoszenie i fakturę proforma do płatności
7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
9. Jeżeli dane podane w zamówieniu przez Kupującego takie jak adres dostawy, adres email, NIP, numer telefonu kontaktowego są błędne Sprzedający nie ponosi za takie zdarzenie odpowiedzialności oraz zastrzega sobie możliwość nie realizowania takiego zamówienia. W przypadku zrealizowania zamówienia na podstawie błędnie podanych danych to Kupujący ponosi koszty wynikające z tego faktu.
10 Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na www.xfitnes.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 5. PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podanym w Kontakcie;
2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 48h od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie jest anulowane przez Sprzedawcę.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia oraz warunki dostawy wskazane przez Sprzedającego.
3. Po płatności 100 % wartości zamówienia od Kupującego, Sprzedawca przystąpi do jego realizacji .
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie chyba , że klient dopłaci za dodatkowy częściowy transport.
5. Towary zakupione u Sprzedawcy przez konsumenta ( nie dotyczy firm ) dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS

6. Koszta dostawy są określone w Sklepie i mogę ulec zmianie.
7. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z formularza zapytaniowego.
8. Kupujący ponosi koszt ponownej dostawy zamówienia w przypadku w którym nie odebrał przesyłki z własnej winy oraz nie odstąpił od realizacji umowy sprzedaży.
9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnym momencie prezentowanych na stronie internetowej www.xfitnes.pl treści, warunków, kosztów, promocji.
10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania realizacji zamówienia na każdym etapie jego realizacji, jeżeli stwierdzi że cena przedstawiona w ofercie Sprzedawcy odbiega znacznie od jego wartości rynkowej np. w wyniku błędu systemu Sprzedawcy O zaistnieniu takiej sytuacji Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Kupujący opłacił takie zamówienie, wpłacone środki zostaną mu zwrócone.
11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, do każdego zamówienia wystawia paragon lub fakturę VAT, które są wysyłane na adres e-mail  Dokument ten stanowi dowód zakupu oraz podstawy do uzyskania reklamacji lub zwrotu pieniędzy.
12. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako Przedsiębiorca (podatnik).
.
§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy .
Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie na adres wskazany w § 2 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
§ 8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. w dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu Art. 43 & 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 9. REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
d. żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy wskazany w § 2 Regulaminu lub w formie elektronicznej info@rekordsport.cz lub info@rekordsport.cz  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres:Rekord Sebastian Churas, ul Prószkowska 76, 45-758-OPOLE
5. Reklamacje należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta i udziela Klientowi odpowiedzi.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Sprzedawca.
2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
4. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 11. ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
REKORD Sebastian Churas
ul. Gryczana 9
45-234 OPOLE
NIP: 7542565529
Regon: 531632536

adres e-mail:info@rekordsport.cz lub info@rekordsport.cz

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres Konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..